Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego prowadzonego przez Administratora pod adresem www.peprzetargi.pl
Korzystając w jakikolwiek sposób z niniejszego serwisu internetowego jego użytkownik akceptuje warunki określone w Polityce Prywatności

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU INTERNETOWEGO 

Poprzez korzystanie z serwisu internetowego prowadzonego przez Administratora pod adresem www.peprzetargi.pl użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazywanych przez użytkownika serwisu internetowego. Ich przekazanie jest dobrowolne. Do takich informacji należą np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu lub adres IP. 
 Cel wykorzystania danych osobowych jest każdorazowo określany w serwisie internetowym. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy:

1. ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Ekologia Przetargi Sp. z. o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem można skontaktować się poprzez e-mail: info@peprzetargi.pl lub listownie na adres siedziby Spółki.

2. CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane przetwarzane są w następujących celach:

  1. Prowadzenie strony internetowej, zapewnienie bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na dbaniu o prowadzenie strony internetowej).

  2. Kontaktu z użytkownikiem serwisu internetowego w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika).

  3. Rozpatrywanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy lub wykonanych usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).

  4. Identyfikacja nadawcy i obsługa jego zgłoszenia przez udostępniony formularz kontaktowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi), a w przypadku danych podanych nieobowiązkowo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

  5. Ustalenie i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów),

3. ODBIORCY DANYCH: 
Ze względów technicznych, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora na podstawie stosownych umów.

4. CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2; do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie tego okresu dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

5. TWOJE PRAWA:
Informujemy, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownikowi serwisu internetowego przysługują następujące uprawnienia wynikające z RODO:

 • prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,

 • prawo żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  W zakresie, w jakim dane użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, w dowolnym momencie można tę zgodę wycofać kontaktując się z Administratorem pocztą elektroniczną na adres: info@peprzetargi lub pocztą tradycyjną na adres: Polska Ekologia Przetargi Sp. z. o.o., ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz.

6. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: 
Podanie danych jest dobrowolne.

7. DANE KONTAKTOWE:

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: info@peprzetargi.pl lub listownie na adres siedziby Spółki.

8. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI: 

Polityka prywatności serwisu internetowego jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 18.04.2023r.